Invoering van een Centraal Register Solvabiliteit

15 januari 2017

Hiermee wordt een geïnformatiseerde gegevensbank opgericht waarin de faillissementsdossiers wordt opgenomen en bewaard. Het register bevat alle gegevens en stukken betreffende de faillissementsprocedures. Het register geldt als authentieke bron voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen.
De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone, staan gezamenlijk in voor de inrichting en het beheer van het register.
In de vervulling van hun wettelijke opdracht hebben de magistraten, de griffiers, het openbaar ministerie, de parketsecretarissen, de curators, de rechter-commissarissen, alsook de gefailleerden, de schuldeisers, de derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, en de beheerder toegang tot de voor hen relevante gegevens.
Via een advocaat kan dit register dus worden geraadpleegd indien u hier een belang bij heeft.
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit (in werking op 31.12.2016)

Bekijk meer berichten