Gerechtsdeurwaarders

Kansverlies/schade

12 januari 2017

De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van deze kans te wijten is aan een fout.
Het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat en het om een reële kans gaat.
Enkel de economische waarde van de verloren kans komt voor vergoeding in aanmerking. Deze waarde kan niet bestaan uit het volledige bedrag van het uiteindelijk geleden nadeel of van het verloren voordeel. De rechter dient bij de beoordeling van de schadevergoeding rekening te houden met de graad van waarschijnlijkheid van de gunstige uitkomst van de kans.
(Cass. 21 oktober 2013)

Laattijdige betekening – overmacht

12 januari 2017

Het monopolie dat de gerechtsdeurwaarders hebben om het exploot op te stellen waarbij verzet wordt aangetekend tegen een burgerrechtelijke veroordeling en het te betekenen aan de partijen waartegen het rechtsmiddel is ingesteld, alsmede de beperkingen die, wat de keuze van de instrumenterende deurwaarder betreft, voortvloeien uit de regels inzake territoriale bevoegdheid die in artikel 513 van het Gerechtelijk Wetboek zijn bepaald, houden in dat de fout of de nalatigheid van die ministeriële ambtenaar als overmacht kan worden beschouwd waardoor de wettelijke termijn om verzet aan te tekenen verlengd kan worden met de tijdsduur waarin het voor de veroordeelde volstrekt onmogelijk was om zijn rechtsmiddel in te stellen.
(Cass. 9 november 2011, Ius & Actores 2012, afl. 2, 83, conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch, JT 2011, 773)