Landmeters

Persoonlijke aansprakelijkheid of vennootschap

12 januari 2017

Bij vonnis d.d. 23.06.2016, Rechtbank van Eerste Aanleg Turnhout – TB9, werd een vordering lastens een vennootschap van een landmeter als onontvankelijk afgewezen.
De rechter volgde daarbij het standpunt van Litiguard dat in 2012 de landmeter, expert op professioneel gebied, enkel persoonlijk burgerlijk aansprakelijk was conform de plichtenleer.
Artikel 12 van het KB van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert bepaalt immers:
“De landmeter-expert is op professioneel gebied persoonlijk burgerlijk aansprakelijk, overeenkomstig het gemeen recht en de contractuele aansprakelijkheid. Hij draagt eveneens deze aansprakelijkheid bij elke beroepsuitoefening in het kader van de activiteiten van één of meerdere rechtspersonen.”
Opgelet voor vorderingen na 1 juli 2014: bij wet van 17 mei 2013 werd het voor landmeters-experten mogelijk hun beroepsactiviteit uit te oefenen in vennootschapsvorm en de daarbij behorende aansprakelijkheid onder te brengen in een rechtspersoon. De aansprakelijkheid verbonden aan de uitoefening van het vrij beroep wordt dan ondergebracht bij de rechtspersoon en niet langer bij de natuurlijke persoon die aan de basis staat. De wet van 17 mei 2013 is op 1 juli 2014 in werking getreden.
(Rb. Turnhout (TB9 k) 23 juni 2016)