Vastgoed

12 januari 2017

Litiguard verleent juridische bijstand bij alle vastgoedtransacties, het beheer van vastgoed en alles wat mede-eigendom aangaat

BIV

12 januari 2017

Litiguard verleent bijstand aan makelaars inzake naleving BIV-plichten.

Strafverzwaring in graad van beroep BIV

12 januari 2017

Noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging, noch artikel 6.1 EVRM wordt geschonden door de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.) die de tuchtsanctie die door de Uitvoerende Kamer werd uitgesproken, verzwaart, zonder vooraf de betrokken beroepsbeoefenaar-appellant te hebben verwittigd, aangezien, ingevolge artikel 60 van het KB van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het B.I.V., de mogelijkheid om tot verzwaring van de sanctie over te gaan inherent is aan het stellen van het hoger beroep en derhalve voorzienbaar is.
De tuchtsancties voorzien in artikel 14 van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar zijn, ook al moeten ze op hun evenredigheid kunnen worden getoetst, niet ten aanzien als behandelingen of straffen in de zin van artikel 3 EVRM.
(Cass. 15 mei 2015, TBO 2016 p. 41)

Bijstand VME's

12 januari 2017

Litiguard heeft reeds verschillende VME’s bijgestaan in het kader van geschillen rond grote nieuwbouwprojecten.

Procesbevoegdheid syndicus

12 januari 2017

Als uitgangspunt geldt dat de algemene vergadering het beslissingsorgaan is van de VME (art. 577-7 BW). De beslissing om als eiser in rechte op te treden en het initiatiefrecht berust niet bij de syndicus, maar bij de algemene vergadering
Er moet dan ook een toelating/beslissing van de VME voorliggen op grond waarvan de syndicus een vordering kan instellen, zo niet is de vordering niet ontvankelijk.
(Vred. Boom 9 juni 2016, zie ook Cass. 5 oktober 2000, Rev.not.b., 2000, 665- 667; T.Not. 2001, 553; RW 2001-02, 679)

Procesbevoegdheid VME vs. individuele mede-eigenaars

12 januari 2017

De procesbevoegdheid van de vereniging van mede-eigenaars ingevolge artikel 577-9, § 1, tweede lid BW m.b.t. de gemeenschappelijke delen is niet exclusief. Artikel 577-9, § 1, laatste lid BW kent aan de individuele mede-eigenaar procesbevoegdheid toe betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht. Onder kavel moet niet alleen het gebouwd privatief gedeelte worden begrepen, maar ook het onverdeeld aandeel dat daaraan beantwoordt (art. 577-3, 1e zin BW).
(Antwerpen (17e k) 19 november 2015, TBO 2016 p. 451)