Verzekeringsrecht

Advies aan Amerikaans verzekeraar bij opstellen FLEXA polis voor Belgische markt

12 januari 2017

Bijstand/verdediging Ierse verzekeraar in Health Care tegen bevel tot staking

12 januari 2017

Litiguard workshops

12 januari 2017

– Overlopen polissen met zowel dienst productie, commerciële dienst als dienst schade.
– Bespreken key issues rechtspraak.
– Bespreken vaak voorkomende betwistingen.
– Optimalisatie polissen en clausules.

Persoonlijk opzet

12 januari 2017

Van uitsluiting van dekking wegens opzettelijke fout van de aannemer kan alleen sprake zijn wanneer de aannemer deze fout zelf heeft begaan. Indien de schadeverwekkende handeling te wijten is aan de aangestelde van de aannemer, kan de verzekeraar zich niet beroepen op opzet.
(Gent 26 oktober 2006, RDC 2007, afl. 8, 826)

Sunset periode van 36 maanden

12 januari 2017

De dekking van het uitlooprisico gedurende de termijn van 36 maanden na het einde van de verzekeringsovereenkomst heeft tot doel de verzekerde en de benadeelde te beschermen in afwachting van het afsluiten van een nieuwe verzekeringsovereenkomst bij een andere verzekeraar. Hieruit volgt dat voor de verzekeringsovereenkomst waarin de dekking afhankelijk kan gemaakt worden van het instellen van de vordering tijdens de duur ervan, de verplichte dekking gedurende de termijn van 36 maanden na het einde van de verzekeringsovereenkomst geldt, tenzij een andere verzekeraar het risico dekt.
(Cass. 16 januari 2015, C.14.0294.N.)

Tegenstelbaarheid van excepties, nietigheid en verval van recht

12 januari 2017

1. Het ontstaan van het schadegeval in de zin van artikel 87, § 1, tweede lid WLVO moet worden geïnterpreteerd als het ontstaan van de schade.

2. Hoewel een derde, buiten het geval van een beding in zijn voordeel, niet de uitvoering, in zijn voordeel, van de verplichtingen uit een overeenkomst kan eisen, kan hij zich in zijn verweer tegen de rechtsvordering die door een derde tegen hem is ingesteld, op grond van artikel 1165 BW niet alleen beroepen op het bestaan van die overeenkomst, maar ook op de gevolgen die dat voormelde overeenkomst tussen de contracterende partijen teweegbrengt (art. 1134 BW).
(Cass. 27 juni 2013, TBO 2015 p. 82)

Zware fout

12 januari 2017

De zware of grove fout kan enkel en alleen uit de dekking worden gesloten wanneer deze op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst is bepaald. Het verval van dekking is uitgesloten wanneer de sanctie bedongen wordt in een beding met algemene draagwijdte.
(Cass. 2 oktober 2009, NjW 2010, afl. 221, 318)